W ramach usług księgowych oferujemy między innymi:

 • zakładanie ksiąg rachunkowych;
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości;
 • stałe i okresowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych);
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT;
 • zakładanie i aktualizowanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych;
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT);
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany);
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych UE;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE);
 • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT.